Yleiset ehdot

1. Vuokrasopimus

1.1 Asiakkaalla on oikeus varastoida tavaroitaan Vuokrakohteessa Vuokrasopimuksessa määritetyn vuokrakauden ajan.

1.2 Varastotilan vuokraamiseen ja varastointiin sovelletaan ehtoja, jotka on määritetty sopimuksessa ja näissä Yleisissä ehdoissa, jotka yhdessä muodostavat sopimuksen.

1.3 Vätinkulma Oy (myöhemmin Länsivarasto) varaa oikeuden Vuokrasopimuksen, Yleisten ehtojen ja mahdollisten muiden erityisehtojen muutoksiin.

2. Varastoidut tavarat

2.1 Asiakkaalla on oikeus varastoida Vuokrakohteessa vain kuivaa kappaletavaraa. Asiakkaalla ei ole oikeutta varastoida tavaroitaan muualla kiinteistössä kuin Vuokrakohteessa, eikä muutoin käyttää Vuokrakohteen ulkopuolisia tiloja.

2.2 Vuokrakohteeseen ei ole sallittua varastoida elintarvikkeita, räjähtävää, palonarkaa, ympäristölle vaarallista tai muulla tavoin vahingollista tavaraa. Tavaran yhteispaino ei saa ylittää 500 kg/m2. Mikäli Länsivarasto arvioi, että varastoitu tavara voi olla vahingoksi ihmisille tai kiinteistölle, Asiakas on velvollinen poistamaan välittömästi Länsivaraston vaatimuksesta kyseisen varastoidun tavaran Vuokrakohteesta. Asiakas ei saa varastoida tavaraa, joka poikkeaa huomattavasti siitä, mitä pidetään normaalina säilytystavarana sen arvon ja laadun suhteen, kuten turkkeja, jalokiviä ja käteistä tai muuta arvotavaraa.

2.3 Länsivarastolla ei ole vastuuta varastoidusta tavarasta, eikä sen valvomisesta tai muusta vastaavasta seikasta. Länsivarasto ei myöskään vastaa varastoidun tavaran vahingoista tai menetyksistä.

2.4 Asiakas on vastuussa tavaroidensa pakkaamisesta niin, että niille ei aiheudu vahinkoa muiden tiloissa säilytettävien tavaroiden johdosta.

3. Vuokrakohteen käyttö ja siistiminen vuokra-ajan päättyessä

3.1 Asiakas saa käyttää Vuokrakohdetta vain tavaran varastointiin. Asiakkaan on pidettävä Vuokrakohdetta järjestyksessä ja huolehdittava sen kunnossapidosta. Asiakkaalla ei ole oikeutta tehdä Vuokrakohteeseen muutoksia tai asennuksia.

3.2 Vuokrakohde vuokrataan ilman sisustusta siinä kunnossa kuin se on Vuokrasopimuksen tekohetkellä. Mikäli Vuokrakohdetta vahingoitetaan, Asiakas on siitä vastuussa, ellei hän voi osoittaa, että vahinko ei ole hänen eikä kenenkään hänen vastuullaan olevan aiheuttama. Asiakkaan toimintaan liittyviä logoja, tekstejä tai muita merkkejä ei saa olla näkyvillä Vuokrakohteen ulkopuolella ilman Länsivaraston suostumusta.

3.3 Asiakas on velvollinen tyhjentämään ja puhdistamaan Vuokrakohteen Vuokrasopimuksen päättyessä. Mikäli Asiakas ei ole täyttänyt tätä velvollisuutta, Länsivarastolla on oikeus tyhjennyttää ja puhdistuttaa Vuokrakohde. Asiakas on velvollinen korvaamaan Vuokrakohteen tyhjennyksestä ja puhdistamisesta aiheutuneet kulut.

3.4 Tupakointi on ehdottomasti kielletty koko kiinteistössä. Auton tyhjäkäyntiä kiinteistön pihalla sekä kiinteistössä on vältettävä.

4. Sisäänpääsy ja valvonta

4.1 Länsivaraston kiinteistöön pääsee vain Asiakkaalle luovutetulla koodilla. Asiakkaan on varmistettava, että koodia säilytetään turvallisesti niin, että se ei joudu ulkopuolisen haltuun. Mikäli Asiakas epäilee, että koodi on joutunut asiattomiin käsiin, hänen on välittömästi ilmoitettava tästä Länsivarastolle.

4.2 Mikäli useilla henkilöillä on oikeus päästä Vuokrakohteeseen, kullekin annetaan oma koodi Länsivaraston kiinteistöön, ja Asiakas vastaa kaikista koodeista kohdan 4.1 mukaisesti.

4.3 Asiakas saa lukitusta varten Länsivarastolta lukon ja avaimet.

4.4 Asiakkaalla on pääsy Vuokrakohteeseen kulloinkin voimassa olevina Länsivaraston aukioloaikoina. Länsivarastolla on oikeus periä erillinen maksu Asiakkaan päästämisestä Länsivaraston tiloihin muuna kuin aukioloaikana.

4.5 Länsivarastolla on oikeus päästä Vuokrakohteeseen kiinteistön korjausta tai tarkastusta varten tai sen epäillessä vahingon tapahtuneen Vuokrakohteelle. Valvontatoimenpiteiden toteuttamiseksi Asiakas on velvollinen pyydettäessä luovuttamaan Vuokrakohteen avaimen tai muun tarpeellisen tunnisteen Länsivaraston edustajalle. Länsivarastolla on oikeus määrätä poistettavaksi tai poistaa Vuokrakohteesta ne tavarat, aineet ja nesteet, joiden varastoimiseen Vuokrakohteessa Asiakkaalla ei ole oikeutta. Länsivarastolla on oikeus päästä Vuokrakohteeseen myös Vuokrasopimuksen päätyttyä Vuokrakohteen tyhjentämistä varten.

4.6 Viranomaisepäilyihin liittyvissä tilanteissa Länsivarastolla on oikeus rajoittaa Asiakkaan kulkuoikeutta.

5. Vuokra sekä Vuokrasopimuksen irtisanominen

5.1 Vuokran määrä on Vuokrasopimuksen mukainen. Vuokra maksetaan etukäteen kunkin kuukauden 1. päivänä. Erillistä vuokralaskua ei lähetetä vaan asiakas maksaa kuukausivuokran Vuokrasopimuksen mukaisesti. Korkolain mukaan viivästyskorko on 7 % yli Suomen Pankin vahvistaman viitekoron. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus periä 10 € huomautusmaksu kustakin huomautuksesta. Asiakas on velvollinen korvaamaan Länsivarastolle maksamattomien vuokrien korot ja perintäkulut.

5.2 Sen lisäksi mitä Vuokrasopimuksessa tai muualla näissä ehdoissa on mainittu Länsivaraston oikeudesta rajoittaa Asiakkaan kulkuoikeutta kiinteistöön, Länsivarastolla on oikeus estää (esimerkiksi kulkukoodin passivoinnilla tai lukitsemalla Vuokrakohde) Asiakkaan pääsy kiinteistöön, mikäli Asiakas ei ole yhden (1) maksumuistutuksen jälkeenkään maksanut erääntynyttä vuokraa.

5.3 Vuokrasopimus tehdään automaattisesti toistaiseksi voimassa olevaksi. Sopimuksessa on yhden (1) kuukauden irtisanomisaika (täydet kalenterikuukaudet). Esimerkiksi, jos sopimus irtisanotaan kuun viimeinen päivä, niin seuraava kuukausi on ns. irtisanomiskuukausi. Jos sopimus irtisanotaan kuukauden ensimmäinen päivä tai myöhemmin niin irtisanomisaika on seuraava täysi kalenterikuukausi.

5.4 Yksityisasiakkaiden vuokriin ei lisätä arvonlisäveroa. Yritysten vuokriin vero lisätään.

6. Muita ehtoja

6.1 Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Länsivarastolle osoitteen ja puhelinnumeron muuttumisesta. Niiden ilmoitusten tiedoksisaanti, jotka on lähetetty Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen, on Asiakkaan vastuulla.

6.2 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Vuokrasopimusta tai vuokrata tai muutoin luovuttaa osaakaan Vuokrakohteesta kolmannelle osapuolelle ilman Länsivaraston kirjallista suostumusta.

6.3 Asiakkaalla ei ole oikeutta varastoida kolmannen osapuolen tavaroita Vuokrakohteessa tai antaa kolmannen osapuolen muulla tavalla hyödyntää Vuokrakohdetta ilman Länsivaraston kirjallista suostumusta. Asiakas on vastuussa kaikista vahingoista, joita Asiakas tai henkilöt, jotka Asiakas on päästänyt kiinteistöön tai Vuokrakohteeseen, ovat aiheuttaneet.

6.4 Länsivaraston edustajalla on oikeus varmistua siitä, että Asiakkaalla on asianmukainen oikeus Vuokrakohteen käyttöön tai että henkilöllä, jolla on hallussa Asiakkaan koodi, on Asiakkaan suostumus Vuokrakohteeseen pääsyyn. Asiakkaan on huolehdittava siitä, että henkilö, jolle Asiakas on myöntänyt oikeuden Vuokrakohteeseen pääsyyn, kykenee osoittamaan suostumuksen antamisen. Asiakkaan tai henkilön, jolle Asiakas on antanut edellä mainitun suostumuksen, on voitava esittää voimassa oleva henkilötodistus.

6.5 Mikäli Asiakas aiheuttaa virheellisellä koodilla tai muutoin väärän hälytyksen kiinteistössä tai säilytysalueella, Asiakas on velvollinen korvaamaan kaikki väärästä hälytyksestä aiheutuneet kustannukset.

6.6 Mikäli Vuokrakohde joutuu tulipalon tai muun tapaturman kohteeksi ja Vuokrakohde menee käyttökelvottomaksi, vuokrasopimus lakkaa. Tällöin Länsivarastolla ei ole velvollisuutta tarjota Asiakkaalle vuokrattavaksi muita kiinteistön tiloja ennen tilojen kunnostusta/uudelleenrakentamista tai sen jälkeen.

6.7 Länsivarasto järjestää Vuokrakohteen valaistuksen sekä peruslämmityksen

7. Vakuutus ja vastuu

7.1 Asiakkaan tulee varmistaa, että varastotilassa säilytettävä omaisuus on vakuutettu. Vuokranantaja vastaa kiinteistön vakuuttamisesta. Vuokranantaja EI vastaa vuokralaisen varastossa säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta tai hukkaantumisesta. Vuokralainen vastaa itse irtaimistonsa/varastoitavan tavaran riittävästä vakuuttamisesta.

7.2 Länsivarasto ei vastaa Asiakkaan tavaroille aiheutuneista vahingoista, jotka aiheutuvat tulipalon, varkauden, tuholaisten, vesivahingon, ilkivallan muun vastaavan syyn seurauksena. Asiakas on velvollinen vakuuttamaan Vuokrakohteessa säilyttämänsä omaisuuden vahingon ja varkauden varalta sen täydestä arvosta. Asiakkaan on todennettava Länsivarastolle pyydettäessä kirjallisesti säilytettävän omaisuuden kattavan vakuutuksen olemassaolo ja sen kattavuus.

7.3 Asiakas on tietoinen, että kiinteistössä, johon Vuokrakohde kuuluu, varastoidaan myös muiden Länsivaraston asiakkaiden tavaroita, jotka saattavat aiheuttaa kiinteistön sisäilman laadun heikkenemistä. Länsivarasto ei vastaa muiden asiakkaiden tavaroista tai sopimusrikkomuksista Asiakkaalle aiheutuvista vahingoista.

7.3 Asiakas vastaa tuottamuksesta riippumatta kaikista Vuokrakohteelle aiheutuvista vahingoista. Asiakas vastaa myös tuottamuksesta riippumatta Länsivaraston muille tiloille kuin Vuokrakohteelle ja niissä sijaitsevalle omaisuudelle sekä Länsivaraston tiloissa sijaitsevalle, kolmannen osapuolen hallitsemalle omaisuudelle aiheuttamistaan vahingoista.

8. Sopimuksen rikkominen ja purkaminen

8.1 Länsivarastolla on oikeus, rajoittamatta sen oikeutta vedota muihin lain mukaisiin purkuperusteisiin, purkaa vuokrasopimus, mikäli Asiakas kahden (2) kirjallisen muistutuksen jälkeen ei ole maksanut vuokraa neljäntoista (14) päivän kuluessa toisesta muistutuksesta. Muistutukset annetaan vähintään kahden (2) viikon välein. Länsivarastolla on oikeus purkaa sopimus, mikäli vuokralainen ei viivytyksettä ryhdy korjaaviin toimenpiteisiin saatuaan asiasta kirjallisen ilmoituksen Länsivarastolta. Länsivarastolla on oikeus käyttää Vuokrakohteessa olevaa omaisuutta panttina Vuokralaisen sopimusvelvoitteiden täyttämisen vakuudeksi.

8.2 Tilanteessa, jossa Vuokrasopimuksen voimassaolo on päättynyt, Länsivarastolla on oikeus ilman tuomioistuimen tuomiota realisoida Vuokrakohteessa olevat tavarat, joita Asiakas ei kymmenen (10) päivän kuluessa kirjallisesta vaatimuksesta hae pois Vuokrakohteesta. Länsivarastolla on oikeus pidättää realisoinnista mahdollisesti saamansa myyntitulon erääntyneiden vuokra- ja mahdollisten muiden saatavien, myyntikustannusten ja muiden sopimuksen päättämiseen liittyvien kustannusten kattamiseksi. Mahdollinen ylittävä osa myyntitulosta suoritetaan Asiakkaalle lain mukaisin perustein.

8.3 Länsivaraston edustajalla on oikeus päästä Vuokrakohteeseen tavaroiden realisointia varten.

8.4 Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Länsivarastolle, mikäli kolmas osapuoli omistaa varastoidun tavaran tai mikäli kolmannella osapuolella on pantti- tai hallintaoikeus varastoituun tavaraan.